Có bao nhiêu loại hình kinh doanh phổ biến tôi có thể chọn?

Loại hình kinh doanh (hoặc hình thức kinh doanh) là cách bạn tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Loại hình kinh doanh xác định cơ cấu pháp lý, trách nhiệm tài chính, quyền lợi và nghĩa vụ của người sáng lập và cơ cấu quản lý của doanh nghiệp. Để […] Xem thêm