Các bước đăng ký tạo tài khoản ChatGPT cực kỳ đơn giản

✅ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ tự nhiên phát triển bởi OpenAI. Nó dựa trên kiến trúc GPT (Generative Pre-trained Transformer) phiên bản 3.5, được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu từ internet. ChatGPT có khả năng đọc và hiểu văn bản, và có thể sinh ra các câu trả lời tự […] Xem thêm